CONTRACTVOORWAARDEN

Deze contractvoorwaarden maken integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de cursist en de
Haarlemse Akademie.
1. De overeenkomst tussen cursist en de Haarlemse Akademie
a. De studieovereenkomst tussen de Haarlemse Akademie en de cursist wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan; de cursist verbindt zich voor de duur van de gehele opleiding. Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende onderwijs- overeenkomst, ontvangt de cursist een kopie hiervan retour met stempel en handtekening van de school en tevens een factuur voor aanbetaling van het lesgeld. Nadat de 1e aanbetaling ontvangen is, is de cursist definitief ingeschreven.
b. De cursist is gehouden ieder wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, telefoon, burgerlijke staat enz.) per omgaande schriftelijk aan de Haarlemse Akademie te melden. 
c. Indien de cursist een handicap heeft waardoor de opleiding bemoeilijkt kan worden, vindt er eerst een gesprek plaats met de directie.
d. De Haarlemse Akademie verbindt zich tot het geven van onderwijs zoals dit vermeld staat in de onderwijs- en examenregeling Schoonheidsverzorging en Voetverzorging. Voor de overige disciplines verplicht de Haarlemse Akademie zich tot het lesgeven volgens de uren zoals die vermeld staan in de brochure.
e. Bij ziekte van docenten zal de Haarlemse Akademie er zorg voor dragen dat de lessen toch doorgang kunnen vinden, door voor vervangende docenten te zorgen. Ingeval van overmacht zullen de lessen ten alle tijden op een ander tijdstip gegeven worden.
f. De cursist heeft 14 dagen bedenktijd na ondertekening van het onderwijscontract.

2. Duur en inhoud van de opleidingen
a. De duur en inhoud van de opleidingen, alsmede overige gegevens staan in de brochure en/of de desbetreffende bijlagen vermeld. De cursist wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door de desbetreffende instanties worden afgenomen. Indien deze eisen worden gewijzigd, wordt de inhoud van de cursus zo spoedig mogelijk aangepast. Hoewel de documentatie in de brochure en/of de bijlagen zorgvuldig is samengesteld, kunnen cursussen, prijzen en lestijden wijzigen.
b. Voor een overzicht met betrekking tot de deelkwalificaties, eindtermen en examenvoorzieningen, verwijzen wij naar de onderwijs- en examenregeling van de kwalificatie schoonheidsverzorging en voetverzorging. Deze liggen ter inzage bij de administratie.
c. De vakanties lopen zoveel als mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio. Eventuele wijzingen worden aangegeven in het rooster of op het publicatiebord.
d. De theorie-examens voor de opleidingen schoonheidsverzorging en voetverzorging worden op de school afgenomen. De praktijkexamens op school of centraal bij TCI.

3. Kosten van de opleiding
a. De Haarlemse Akademie bepaalt jaarlijks het lesgeld in december/januari. Dit lesgeld wordt vermeld in de brochure en/of bijlagen.
b. Het staat de Haarlemse Akademie vrij om de prijzen aan te passen naar aanleiding van consumentenprijsindex .
c. De kosten van het basispakket, bestaande uit boeken en/of materialen, die door de Haarlemse Akademie aan de cursist bij aanvang van de opleiding ter beschikking wordt gesteld, alsmede het inschrijfgeld, zijn NIET bij het lesgeld inbegrepen en dienen voor aanvang van de opleiding op de rekening van de Haarlemse Akademie gestort, dan wel contant betaald te zijn.
d. De kosten voor examens dienen door de cursist aan de Haarlemse Akademie of het desbetreffende examenbureau te worden voldaan. De Haarlemse Akademie zorgt voor verwerking van de examenaanvragen bij de NLQF geregistreerde opleidingen. Indien door de cursist aangegeven wordt dat hij/zij wil deel nemen aan het examen, is hij/zij het volledige examengeld verschuldigd, ongeacht eventuele annuleringen door de cursist, om welke reden dan ook. Voor de betaling van examengelden krijgt de cursist een factuur toegestuurd.
e. De Haarlemse Akademie biedt de mogelijkheid extra lessen te volgen als studiebegeleiding. Dit zal gaan in de vorm van privélessen, waarvoor kosten ( € 45,- per uur voor de basisopleiding en € 65,- per uur voor overige opleidingen) in rekening gebracht zullen worden. Deze kosten zullen 1 week voor aanvang van deze lessen betaald dienen te zijn.
f. Daarnaast biedt de Haarlemse Akademie een gezakte cursist de kans om max. 3 gratis lessen te volgen voor een praktijk-herexamen. Dit alleen, indien er plaats is in de lopende groepen; dit geldt alleen voor de opleidingen schoonheidsverzorging en voetverzorging. (dit zal echter moeten plaatsvinden binnen een half jaar na het laatst gemaakte praktijkexamen). De cursist ontvangt hiervoor een uitnodiging.
g. Voor cursisten die gezakt zijn voor een theorie examen, biedt de Haarlemse Akademie de mogelijkheid tot het maken van examentrainingen. Dit gaat buiten de lessen om.

4. Betaling van het lesgeld
a. De Haarlemse Akademie stelt jaarlijks de betalingstermijnen vast waarin het lesgeld voldaan moet worden; dit uitsluitend via automatische incasso, zoals vermeld in de brochure en/of bijlagen. De 1e aanbetaling bij inschrijving wordt niet gerestitueerd.
b. De Haarlemse Akademie heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de cursist te ontbinden, indien de cursist jegens de Haarlemse Akademie niet tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet, ongeacht de inhoud en omvang van de toerekenbare tekortkoming van de cursist. In geval van ontbinding heeft de Haarlemse Akademie het recht een vergoeding van de door haar geleden schade van de cursist te vorderen. Ingeval van ontbinding is de cursist met onmiddellijke ingang van verder onderwijs uitgesloten.
c. Bij afwezigheid wegens onder meer ziekte en zwangerschap, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
d. De cursist heeft recht op een eenmalige overplaatsing (dit echter binnen 1 jaar) naar een andere groep ingeval van ziekte (medische verklaring vereist), zonder bijbetaling. Dit alleen als er plaats is in de lopende groepen. Zwangerschap wordt niet als ziekte gezien en is derhalve hiervan uitgesloten.
e. Annuleren is alleen mogelijk tot de eerste lesdag. Vanaf dat moment treedt artikel 6 in werking.

5. Orde maatregelen
a. Indien, naar het oordeel van de Haarlemse Akademie, de cursist zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen, is de Haarlemse Akademie gerechtigd, naar haar keuze, de cursist voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de cursist de toegang
tot het opleidingsinstituut te ontzeggen, dan wel de studieovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft de Haarlemse Akademie het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Daarnaast dient ten alle tijde het complete lesgeld te worden voldaan. 

6. Tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst
a. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor een 1- jarige opleiding en een opzegtermijn van 5 maanden voor een 2- jarige opleiding 
b. Mocht de cursist komen te overlijden, dan wordt de studieovereenkomst ontbonden met ingang van de dag van overlijden.
c. Voor een opleiding korter dan 15 lessen/weken is geen opzegging mogelijk; de cursist is derhalve verplicht het volledige lesgeld/materialengeld/inschrijfgeld te betalen.
d. Bij een ontbinding conform de voorafgaande punten a t/m c eindigen de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst, met ingang van de ontbindingsdatum.

7. Materialen
a. De school bepaalt welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de opleiding worden gebruikt en welke materialen tijdens de les beschikbaar worden gesteld. Materialen, uitrusting en boeken worden door de school geleverd. De kosten hiervan staan in de brochure en/of bijlagen en dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

8. Aansprakelijkheid
a. De Haarlemse Akademie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadigingen of diefstal van materialen en/of leermiddelen.
b. De cursist is ten alle tijde aansprakelijk voor beschadigingen toegebracht door opzet of onachtzaamheid aan eigendommen van derden of aan de Haarlems Akademie. Alle door cursist toegebrachte schade zal op de cursist worden verhaald.

9. Lestijden en plaats
a. De Haarlemse Akademie behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet, de vaste cursusdag of vaste lestijd te wijzigen bij onvoldoende aanmeldingen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen zal de overeenkomst zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Dit alles binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag.
b. De Haarlemse Akademie behoudt zich het recht voor, in geval van overmacht, ziekte of uitval van cursisten of docenten tijdens de opleiding, de cursusdag of de lestijd te wijzigen. Indien de cursist verhinderd is bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.
c. Indien de cursist besluit om modules zelf te leren en geen gebruik wil maken van de aangeboden lessen, is geen korting op het lesgeld mogelijk. In individuele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt; dit bij inschrijving in overleg met de directie.

10. Auteursrecht
a. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal berust bij de Haarlemse Akademie. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Haarlemse Akademie.

11. Huisregels
De cursist ontvangt bij aanvang van de opleiding een exemplaar met alle relevante gegevens; hierin staat o.a.:
a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen
b. De cursist verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen.
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, de Haarlemse Akademie op de hoogte te brengen. Indien men 3 x afwezig is geweest adviseert de Haarlemse Akademie de cursist een privéles te nemen à € 45,- per uur (voor het schooljaar 2021/2022). Dit geldt alleen voor de beroepsopleidingen schoonheidsverzorging en voetverzorging.
d. In het hele schoolgebouw geldt een rookverbod en mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de lessen.
e. Gedurende de praktijklessen is het dragen van werkkleding verplicht.
f. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op medecursisten aangeleerd; De schoonheidsspecialiste zal ongeveer een maand voor het examen zelf voor een aantal praktijkmodellen moeten zorgen.
g. De cursist dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten.
h. De cursist dient tijdig voor aanvang van de les aanwezig te zijn in het leslokaal.

12. Klachten/Geschillen
a. Indien de cursist klachten heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat de Haarlemse Akademie de verplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst niet nakomt, kan dit schriftelijk worden aangegeven. De procedure klachtenregistratie ligt ter inzage bij de administratie.

Back to Top